زرین واشر پیشتاز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده,گسکت اسپیرال ,RTJ,گروفت ,فلنج تا قطر 5متر,ساخت ت تولید انواع قطعات قابل تراش سبک وسنگین

اطلاعات شرکت