رنگ و رزین بحرین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع رنگ و رزین

نام مدیرعامل:
محمد علی بحرینی

info@bahrain-paint.com

021-66497519-66463849

مکان

تهران، خیابان انقلاب ، جنب خیابان البرز ، ساختمان 817 طبقه اول ، شمار 2