راش شیمی صنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع فسفات روی و آهن (گرم وسرد)، چربی گیر دیپ و اسپری گرم و سرد

نام مدیرعامل:
محسن میرزا ابوالقاسم

Ruch-2004@yahoo.com

0232-4257126

مکان

گرمسار ،شهر صنعتی گرمسار ، انتهای خیابان 5