دقیق شیمی، فومن شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده چسب ورزین

نام مدیرعامل:
سید مهرداد دهقانی محمد آبادی

info@daqiqchimie.com

021-88738833

مکان

تهران، خیابان احمدقصیر، خیابان 8 ، پلاک 24