دایفوس ایران (گردا)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده دی کلسیم فسفات، مکمل و پرمکس و عضو تعاونی تولیدکنندگان دی سی پی و عضو هیت مدیره توسعه صادرات صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران

نام مدیرعامل:
محسن صدریا

guerda@gmail.com

021-66915833

مکان