داده پردازی شعله آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه Arialims، سیستم مدیریت گزارشات واحدهای بهره داریAria – ORMS .، سیستم مدیریت اطلاعات DCS

نام مدیر عامل:

مجتبی رادفر

info@dpsha.com

031-33932158

مکان

اصفهان- شهرک علمی وتحقیقاتی شیخ بهایی- ساختمان A406