خیام پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک

نام مدیرعامل :‌

مقیمی

0551- 3211880

مکان

سبزوار، کیلومتر 30 جاده نیشابور، بلوار رسالت