خدمات فنی مهندسی سیمان صنعت پویا(PIC)

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام نسوز کاری-ساخت و نصب قطعات فلزی صنایع – راهبری و آموزش راهبری صنایع سیمان

نام مدیرعامل :

محمود عرفانیان

cementpic@gmail.com

05632562351

مکان