حمل و نقل پرستوهای مهاجر نایبند

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل و خدمات لجستیک و جابجایی انواع کالا اعم از مواد خشک پتروشیمی و مایعات نفتی و پتروشیمی

نام مدیر عامل:

فاورق محمودی

info@pmn-tco.com

0773-7367070

مکان

عسلویه، بیدخون، شهرک حمل و نقل کالا