حمل و نقل اروند پیام

شرح مختصری از فعالیت ها

پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اروند، پتروشیمی تندگویان، پوشش لوله، گمرگ بندر امام

نام مدیر عامل:

سپهدار شولی

payamarvand@gmail.com

0615-2241422-1201

مکان

بندرامام خمینی-پایانه ساختمان حمل ونقل- غرفه 32