بارگیری و حمل کلیه محصولات پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

مکان

استان خوزستان، بندر امام خمینی، پایانه بار، غرفه 33