حقایق بار ماهشهر

شرح مختصری از فعالیت ها

بارگیری و حمل کلیه محصولات پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

نام مدیر عامل:

احمد درخشان

haghayeghbar.mahshahr@yahoo.com

061-52241225

061-52241235

مکان

استان خوزستان، بندر امام خمینی، پایانه بار، غرفه 33