ثمین شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه و توزیع مواد شیمیایی، صنعتی ، آبکاری، آزمایشگاهی، استئارات، فسفات ها و سولفاتها و عضو اتحادیه مواد شیمیایی

نام مدیرعامل:
مهران نوابی

Samin_navaei@yahoo.com

021-33949418

مکان

تهران ، ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، پاساژ اخوت ، طبقه 2 ، پلاک 4/2