تولیدی پودرهای فلزی رنگین آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع پودروخمیرپولکی آلومینیوم (پیگمنت )

نام مدیرعامل:
بهزاد ارشاد منش

Bershadmanesh@yahoo.com

021-88283580

مکان

تهران، جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان 4 شمالی، پلاک 38