تولیدی پلاستیک سلیمانی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

محمدحسن سلیمانی

0511- 5413619

مکان