تولیدی معلم

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

سید حسین موسی معلم

0511- 2230471- 2230472

مکان

مشهد، میدان راه آهن، خیابان بهجت