تولیدی صنعتی پلاستیک سازان بهمن

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

مهدی بیگلری

0582- 6239112

مکان

خراسان، چناران، شهرک صنعتی فاز شیمیایی، قطعه 393