تولیدی تیس نساج

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد اولیه رنگدانه های صنعتی برای تولید موکت، رزین، چسب وروغن های صنعتی

نام مدیرعامل:
علی محمد رجالی

info@regalpetro.com

0311-6305851

مکان

اصفهان ، خیابان مشتاق اول ؛ساختمان نگین زاینده رود