توسعه پایدار شمالگان
شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات مهندسین مشاور در زمینه های تخصصی : 1- ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیر عامل 2- ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA ) 3- تهیه طرح جامع مدیریت پسماند صنعتی 4- تهیه طرح جامع مدیریت بحران 5- تنظیم ضوابط و استانداردهای HSE 6- سنجش های زیست محیطی 7- نظارت زیست محیطی پروژه ها 8- HAZOP، HAZID

اطلاعات شرکت