ارائه خدمات زیربنایی واحدهای پتروشیمی در منطقه چابهار