نگهداری و بهره برداری، بهینه سازی و کاهش تلفات، پروژه های مخابراتی، اتوماسیون و تله متری، پروژه های EPC، مانیتورینگ و آزمایشهای پیشگیرانه