سیستم های حفاظت کاتدیک، تولید ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدیک در مدل های مختلف تحت استاندارد IPS، تأمین اقلام حفاظت کاتدیک، طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک (EPC)، سیستم های رسوب زدا، تولید رسوب زدای الکترونیکی به روش التراسونیک در مدل های مختلف، خدمات مهندسی، طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق