پیمانکار عمومی طرح های عمرانی و صنعتی به صورت EPC در زمینه های نفت، گاز و نیرو، اتوماسیون صنعتی صنایع ریلی و خودروسازی