بین المللی پتروتک سان
شرح مختصری از فعالیت ها

اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی بصورت EPCC، اجرای پروژه های نیروگاهی بصورت EPCC، ارائه خدمات PMC به پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

اطلاعات شرکت