ارائه خدمات بیمه ای در کلیه رشته های اموال و اشخاص شامل اتومبیل ( ثالث و بدنه )، آتش سوزی، باربری، مهندسی، مسئولیت، اعتباری، عمر، درمان، حوادث