BC Group مشتمل بر حضور و همکاری چندین شرکت معتبر نروژی جهت حضور در بازار ایران به منظور ارائه خدمات و اجرای پروژه های نفتی و گازی می باشد از جمله Rosenberg, Wme, Deep-sea supply, Speo, bat service holding