بهساز فرایند طبرستان

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم های مدیریت شامل iso 9001-iso 14001-OHSAS18001-hse-ms – ISO 50001 -ISO 17025-ISO 17020 و برگزار کننده دوره های آموزشی

نام مدیر عامل:

اسماعیل ایران نژاد

e.irannezhad@yahoo.com

0151-2257266

مکان

ساری- میدان امام- بلوار دانشگاه- روبروی حوزه هنری- طبقه اول