بهامین پویا

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات ماشین آلات چاپ از شرکت رایویی ژاپن

نام مدیرعامل:
محمد باغبانی جم

info@bahaminpooya.com

021- 88423626, 88424525

مکان