برسام پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید قطعات پلی یورتان معدنی و نفتی

نام مدیرعامل:

برسام

INFO.BARSAMPOLYMER@YAHOO.COM

026-36311742

مکان

کرج