بجنورد پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

حیدر حیدریان

0584- 2315221

 

مکان