بافندگی حصیر راحل

شرح مختصری از فعالیت ها

حصیر بافی و حصیر فروشی

مدیرعامل: عباس محمدی

تلفن: 55306628-021

 

مکان

تهران-شهرک صنعتی قرچک - بلوار اصلی - قطعه D4