بازرگانی ربابی

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات مواد پلیمری به سایر کشورها

نام مدیرعامل:

بابک پزشکی

pezeshki.babak@yahoo.com

1133348130

مکان

ساری-