بازرسی مهندسی و صنعتی ایران I.E.I
شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه انواع خدمات بازرسی اعم از بازرسی قبل از حمل، بازرسی حین ساخت، بازرسی در گمرکات داخل کشور، بررسی و تأیید قیمت پروفرما

اطلاعات شرکت