بازرسی فنی و مهندسی نوآوران کیفیت پارس (P.Q.I)

شرح مختصری از فعالیت ها

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ،ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، وارداﺗﻲ، ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی، در تمامی حوزه ها، ﺑﺎزرﺳﻲ محموله های وارداتی در کشور ﻣﺒﺪاء و در گمرکات مقصد ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎمه VOC ، COI ، PSI وIC به تایید سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی ، بازرسی تائید نوع انواع خودروهای ساخت داخل و وارداتی و صدور گواهینامه T.A، بازرسی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور و صدور گواهینامه بازرسی منجر به COC بر اساس استانداردهای اجباری. بازرسی COP خودروهای ساخت داخل، انجام بازرسی وصدور گواهینامه ایمنی آسانسور .

نام مدیرعامل :

علیرضا آژیده

info@pqico.ir

021- 66595446

مکان

تهران - خیابان شهرآرا- پلاک 63- طبقه همکف - واحد 1