ایوانیک دگوسا ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

عرضه افزودنی های خاص برای صنایع تولید کننده روغن ( روغن موتور، روغن های صنعتی، گریس، انتقال حرارتی توربین ها) ارائه تکنولوزی های روغن های صنعتی، خدمات فنی تولید روغن ها و سمینارهای فنی

نام مدیرعامل:
رضا خدمتی

iran.info@evonik.com

021-88068890

مکان

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، پایین تر از همت ، بلوار علیخانی ، خیابان گلستان ، پلاک 14 ،طبقه هفتم