مهندسی، طراحی، ساخت، مدیریت، راهبری و بهره برداری از کارگاه ها و کارخانه های نفت، گاز پتروشیمی، نیروگاهی، خدمات فنی و مهندسی در خصوص تأمین تجهیزات و قطعات سیم های نفت و گاز و تجهیزات حفاری، ساخت تجهیزات کنترل و حفاظتی چاههای نفت و گاز