انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به عنوان یک تشکل خصوصی و غیر انتفاعی در حال حاضر با بیش از 500 عضو فعال در صنعت نفت کشور درصد بالایی از نیازهای این صنعت را تأمین می نماید