افرانوژان

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مهندسی و تامین تجهیزات خاص در صنایع مادر

نام مدیرعامل:

علیرضا نوژن

info@afranojan.com

021-66089874-5

مکان