استیل ارس

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دریایی ، پروژه های عمرانی و ساختمانی

نام مدیرعامل :

قهرمانی

steelaras1@gmail.com

021- 33946722

مکان

تهران - خیابان خیام شمالی - خیابان صور اسرافیل