اسالیب

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد آرایشی وبهداشتی

نام مدیرعامل :

محمد نوروزی

021- 22886611

مکان

تهران، خیابان شریعتی، پایین تراز بلوارمیرداماد، روبروی شهرداری منطقه 3، دشتستان سوم، پلاک 7، واحد5