ارگ شیمی پارسا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید متانول و امونیاک

نام مدیرعامل:
علی اصغر سنگلجی

021-22667610

مکان

تهران ، خیابان مقدسی اردبیلی ، کوچه حیدری ، پلاک 8