اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

فهرست تولیدات یا خدمات بزرگترین و تنهاترین شبکه توزیع مواد اولیه

نام مدیر عامل:

مسعود میرزایی برزی

02188318937

مکان