آموده

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده اکسیدروی

نام مدیر عامل:

فرهود حقانی

Haghani_s@yahoo.com

0172-2237240

مکان

گنبد کاووس- شهرک صنعتی گنبد کاووس- خیابان سرو هفت