آزما صنعت توس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید محصولات پلاستیکی، عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

علیرضا پور غلام بیرجندی

0511- 5410991

مکان

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، تلاش شمالی 7 ، مجتمع صنعتگران، فاز 5 ، قطعه 517