آریا گرانول قم

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع گرانول ها p v c. وEva

نام مدیر عامل:

جعفر شهناز زاده

Shahnazzadeh _1347@ yahoo.com

0253-6642411

مکان

قم، بالاتر از ترمینال، خدا کرم ١٦، پلاک ٢