آذر سیماب

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکار عمرانی

نام مدیرعامل:
فرخ هاشم زاده فرهنگ

info@azarsimab.com

021-27608000

مکان

تهران ، خیابان شریعتی کوچه پارسا پلاک 3 ساختمان سهیل طبقه 5 واحد 15