آذرپودتبریز

شرح مختصری از فعالیت ها

گونی پلی پروپیلن

نام مدیرعامل :

محمدعلیزاده فاضل

reza.alizadefazel@yahoo.com

041-32424605 – 041-32424605

مکان