لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

گسترده‌ترین سیستم یکپارچه مدیریت انرژی ایران در شرکت انتقال گاز

گسترده‌ترین سیستم یکپارچه مدیریت انرژی ایران در شرکت انتقال گاز

سرپرست شرکت انتقال گاز ایران از وجود گسترده‌ترین سیستم یکپارچه مدیریت انرژی کشور در این مجموعه خبر داد.