لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کنتور برق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و عمومی هوشمند شد

کنتور برق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و عمومی هوشمند شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: مراحل هوشمند سازی کنتور برق بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری و عمومی کشور به اتمام رسید.