لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

کاهش هزینه و افزایش کیفیت با مدیریت مطلوب پروژه

کاهش هزینه و افزایش کیفیت با مدیریت مطلوب پروژه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: انجام مگاپروژه‌های بزرگ بین‌المللی در دنیا تنها با استفاده از درس‌آموخته‌های دانش مدیریت پروژه که سبب کاهش هزینه، کوتاه کردن زمان انجام پروژه و بالا بردن کیفیت آن می‌شود، امکان‌پذیر است.