لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

چشم‌انداز اقتصاد و بازار جهانی نفت رو به بهبود است

چشم‌انداز اقتصاد و بازار جهانی نفت رو به بهبود است

دبیرکل اوپک اعلام کرد که چشم‌انداز شرایط اقتصاد و بازارهای جهانی نفت خام رو به بهبود است.